Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onder deze tekst staat vermeld.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt bekeken). Het verzamelen van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Enkele gegevens worden verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat hiervoor in het impressum staat vermeld en voor verdere vragen over gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

U kunt ook bepaalde tools gebruiken om deze analyse te voorkomen.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen.

Noot over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Radweg-Reisen GmbH
Fritz-Arnold-Straße 16a
78467 Konstanz

Telefoon: +49 7531 81 99 30
E-mail: info [at] radweg-reisen.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen of dergelijke) vaststelt.

Uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, aan u of aan een derde te laten overdragen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-encryptie

Deze site gebruikt SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het hangslotsymbool in uw browserregel.

Wanneer SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als er een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens aan ons door te geven (bijv. rekeningnummer bij machtiging tot automatische incasso) na het sluiten van een overeenkomst met kosten, zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van betalingen.

De betalingstransacties via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend uitgevoerd via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserbalk.

 

Met versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

U hebt te allen tijde het recht, binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat is vermeld in het impressum.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

3. functionaris voor gegevensbescherming

Data protection officer wettelijk verplicht

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf

Heiko Riekenberg
Radweg-Reisen GmbH
Fritz-Arnold-Str. 16a
78467 Konstanz

Telefoon: +49 7531 81 99 30
E-mail: riekenberg [at] radweg-reisen.com

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Deze worden automatisch verwijderd na afloop van uw bezoek. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de aanvragende computer
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze websites (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om hem/haar te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor online shops, verkopers en verzending van goederen

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking. Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de overdracht. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een overeenkomst voor diensten en digitale inhoud

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan voor u geboekte hotels, partnertouroperators die uw reis uitvoeren of de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking.

Er vindt geen verdere overdracht van gegevens plaats of alleen als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de overdracht. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijv. voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies".

De opslag van Google Analytics-cookies is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Het opslaan van Google Analytics-cookies is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO.

IP-anonimisering

Wij hebben de functie IP-anonimisering geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

Browser-plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende koppeling: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende koppeling te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld waarmee wordt voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze website: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens kunt u vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van gegevens

Wij hebben met Google een contract gesloten voor het in opdracht verwerken van gegevens en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Google AdWords en Google Conversietracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Deze website maakt gebruik van Google AdWords.

Met Google AdWords gebruiken we de zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie geplaatst voor conversietracering. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet over de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De informatie die met de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. De klanten leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door eenvoudig de Google conversion tracking cookie uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Het opslaan van "conversiecookies" is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn advertenties te optimaliseren.

De conversiecookies worden niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Meer informatie over Google AdWords en Google conversietracking is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen toestaan in individuele gevallen, het accepteren van cookies uitsluiten voor bepaalde gevallen of in het algemeen en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig en informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevuld in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de "unsubscribe" link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de herroeping.

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. De gegevens die wij voor andere doeleinden opslaan (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

 

CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst waarmee de nieuwsbriefverzending kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van nieuwsbrieven (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

Onze nieuwsbrieven die met CleverReach worden verzonden, stellen ons in staat het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief te analyseren. We kunnen onder andere analyseren hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief. Ga voor meer informatie over gegevensanalyse via nieuwsbrieven van CleverReach naar: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

Als u geen analyse door CleverReach wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor bieden wij een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht. U kunt zich ook op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief door een informele e-mail te sturen naar newsletter [at] radweg-reisen.com.

De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd van onze servers en van de servers van CleverReach nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons worden opgeslagen voor andere doeleinden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Sluiting van een overeenkomst voor gegevensverwerking in opdracht

Wij hebben een contract voor gegevensverwerking in opdracht gesloten met CleverReach en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van CleverReach.

7. Plugins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van YouTube, een site die wordt beheerd door Google. De beheerder van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer je een van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's je hebt bezocht.

De YouTube-server wordt doorgegeven welke van onze pagina's je hebt bezocht.

Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, geef je YouTube de mogelijkheid om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account.

Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.