Reisvoorwaarden van het bedrijf Radweg-Reisen

De volgende bepalingen, voor zover effectief overeengekomen, worden de inhoud van de pakketreisovereenkomst tussen de klant en het bedrijf Radweg-Reisen GmbH, hierna afgekort tot "RWR". Ze vullen de wettelijke bepalingen van §§ 651a - y BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) en artikelen 250 en 252 van het EGBGB (Inleidende Wet van het Duits Burgerlijk Wetboek) aan. Lees deze reisvoorwaarden daarom zorgvuldig door voordat je boekt!

1. Totstandkoming van de Pakketreisovereenkomst, Verplichtingen van de Klant

1.1 Het volgende geldt voor alle boekingskanalen:
a) Uitgangspunt voor het aanbod van RWR en de boeking door de klant is de reisbrochure en de door RWR verstrekte aanvullende informatie voor de betreffende reis, voor zover deze ten tijde van de boeking voor de klant beschikbaar zijn.
b) Reisbureaus en boekingskantoren zijn door RWR niet gemachtigd afspraken te maken, informatie te verstrekken of toezeggingen te doen die de overeengekomen inhoud van de pakketreisovereenkomst wijzigen, verder gaan dan de reisbeschrijving of de door RWR contractueel toegezegde diensten of daarmee in strijd zijn. c) Informatie in hotelgidsen en soortgelijke gidsen die niet door RWR zijn uitgegeven, zijn niet bindend voor RWR en de prestatieplicht van RWR, tenzij deze door een uitdrukkelijke afspraak met de klant tot de inhoud van de prestatieplicht van RWR zijn gemaakt.
d) Indien de inhoud van de reisbevestiging van RWR afwijkt van de inhoud van de boeking, vormt dit een nieuw aanbod van RWR. De overeenkomst komt op basis van dit nieuwe aanbod tot stand voor zover RWR RWR op de wijziging met betrekking tot het nieuwe aanbod heeft gewezen en aan haar precontractuele informatieverplichtingen heeft voldaan en de klant binnen de bindende termijn door middel van een uitdrukkelijke verklaring of aanbetaling aan RWR verklaart akkoord te gaan.
e) De door RWR verstrekte precontractuele informatie met betrekking tot de wezenlijke kenmerken van de reisdiensten, de reissom en alle bijkomende kosten, de betalingsmodaliteiten, het minimum aantal deelnemers en de annuleringskosten (conform artikel 250 § 3 nummer 1, 3 tot en met 5 en 7 EGBGB) maken alleen dan geen deel uit van de pakketreisovereenkomst als dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.
f) De klant is aansprakelijk voor alle contractuele verplichtingen van medereizigers voor wie hij boekt als voor zijn eigen verplichtingen, voor zover hij een overeenkomstige verplichting op zich heeft genomen door een uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring.
1.2 Voor mondelinge, telefonische, schriftelijke, e-mail-, SMS- of faxboekingen geldt het volgende:
a) Door te boeken biedt de klant RWR de bindende totstandkoming van de pakketreisovereenkomst aan.
b) De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de reisbevestiging (akkoordverklaring) door RWR. Bij of zonder onnodige vertraging na het sluiten van de overeenkomst zendt RWR de klant een reisbevestiging die voldoet aan de wettelijke eisen betreffende de inhoud ervan op een duurzame drager (die de klant in staat stelt de verklaring ongewijzigd te bewaren of op te slaan op zodanige wijze dat deze binnen een redelijke termijn voor hem toegankelijk is, bijvoorbeeld op papier of per e-mail), tenzij de reiziger op grond van art. 250 § 6 lid 1 zin 2 EGBGB (Invoeringswet Duits Burgerlijk Wetboek) recht heeft op een papieren reisbevestiging omdat het sluiten van de overeenkomst plaatsvond in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van beide partijen of buiten verkoopruimten.
1.3 In het geval van boekingen in elektronische handelstransacties (bijv. internet, app, telemedia) is het volgende van toepassing op de totstandkoming van de overeenkomst:
a) Het proces van elektronisch boeken wordt aan de klant uitgelegd in de betreffende RWR-toepassing.
b) De klant heeft een overeenkomstige correctiemogelijkheid beschikbaar voor het corrigeren van zijn/haar invoer, verwijderen of resetten van het gehele boekingsformulier, waarvan het gebruik wordt uitgelegd.
c) De contracttalen die worden aangeboden voor de uitvoering van de online boeking worden aangegeven. Alleen de Duitse taal is juridisch bindend.
d) Voor zover de tekst van de overeenkomst door RWR wordt opgeslagen in het online boekingssysteem, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld en van de mogelijkheid om de tekst van de overeenkomst op een later tijdstip op te vragen.
e) Door op de knop (de knop) "boeken met betalingsverplichting" te drukken, doet de klant een bindend aanbod aan RWR om de pakketreisovereenkomst te sluiten. De klant is aan dit contractuele aanbod gebonden gedurende drie werkdagen vanaf de verzending van de elektronische verklaring.
f) De ontvangst van de boeking wordt onverwijld elektronisch aan de klant bevestigd.
g) Het verzenden van de boeking door op de knop "Boeken met betalingsverplichting" te drukken, betekent niet dat de klant aanspraak maakt op het sluiten van een pakketreisovereenkomst volgens zijn boekingsgegevens. Het staat RWR vrij om het contractuele aanbod van de klant al dan niet te accepteren.
h) De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de reisbevestiging van RWR ontvangt. i) Als de reisbevestiging direct wordt gemaakt nadat de klant de boeking heeft gemaakt door op de knop "boeken met betalingsverplichting" te drukken, met dienovereenkomstige directe weergave van de reisbevestiging op het scherm (boeking in real time), komt de pakketreisovereenkomst tot stand op het moment dat de klant deze reisbevestiging ontvangt en op het scherm weergeeft, zonder dat tussentijdse kennisgeving van de ontvangst van zijn boeking overeenkomstig f) nodig is, voor zover de klant de mogelijkheid wordt geboden de reisbevestiging op een duurzame gegevensdrager op te slaan en uit te printen. Het bindende karakter van de pakketreisovereenkomst is echter niet afhankelijk van de vraag of de klant daadwerkelijk gebruik maakt van deze opslag- of printmogelijkheden. RWR stuurt de klant bovendien een kopie van de reisbevestiging in tekstvorm. 1.4 RWR wijst erop dat volgens de wettelijke bepalingen (§§ 312 lid 7, 312g lid 2 zin 1 nr. 9 BGB) geen herroepingsrecht bestaat voor op afstand afgesloten pakketreisovereenkomsten volgens § 651a en § 651c BGB (brieven, catalogi, telefoongesprekken, telecopieën, e-mails, berichten verzonden via de mobiele telefoondienst (SMS) evenals omroep-, telemedia- en online-diensten), maar alleen het wettelijke herroepings- en opzeggingsrecht, in het bijzonder het herroepingsrecht volgens § 651h BGB (zie ook artikel 5). Er bestaat echter wel een herroepingsrecht als de overeenkomst voor reisdiensten buiten verkoopruimten is gesloten op grond van § 651a BGB, tenzij de mondelinge onderhandelingen waarop het sluiten van de overeenkomst is gebaseerd, in opdracht van de consument zijn gevoerd; in het laatste geval bestaat er ook geen herroepingsrecht.

2. Betaling

2.1 RWR en reisagenten mogen alleen betaling van de reissom voor het einde van de pakketreis eisen of accepteren als er een geldbeschermingsovereenkomst bestaat en de klant het geldbeschermingscertificaat met de naam en contactgegevens van de geldbeschermingsaanbieder op een duidelijke, begrijpelijke en opvallende manier heeft ontvangen. Na het afsluiten van het contract is een aanbetaling van 20% van de touroprijs verschuldigd tegen overhandiging van het veiligheidscertificaat. De resterende betaling is verschuldigd 4 weken voor aanvang van de tour, op voorwaarde dat het veiligheidscertificaat is overhandigd en de tour niet meer kan worden geannuleerd om de reden vermeld in clausule 8. Bij boekingen minder dan 4 weken voor aanvang van de tour is de gehele tourprijs direct verschuldigd.
2.2 Indien de klant de aanbetaling en/of het restbedrag niet betaalt volgens
de overeengekomen betalingsvoorwaarden, heeft de klant het recht de boeking te annuleren.
2.3 Indien de klant de overeengekomen betalingsverplichtingen niet nakomt, hoewel RWR bereid en in staat is de contractuele diensten naar behoren te verlenen, aan zijn wettelijke informatieverplichtingen heeft voldaan en de klant geen wettelijk of contractueel retentierecht heeft, heeft RWR het recht de pakketreisovereenkomst na een herinnering met een uiterste datum te herroepen en de klant herroepingskosten in rekening te brengen volgens artikel 5.

3. Wijzigingen van de inhoud van het contract voor aanvang van de reis die geen invloed hebben op de reisprijs

3.1 Afwijkingen van wezenlijke kenmerken van de reisdiensten van de overeengekomen inhoud van de pakketreisovereenkomst die na het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk worden en niet te kwader trouw door RWR zijn teweeggebracht, zijn voor aanvang van de reis aan RWR toegestaan, voor zover de afwijkingen onbeduidend zijn en geen afbreuk doen aan het algehele karakter van de reis.
3.2 RWR is verplicht de klant onmiddellijk na het bekend worden van de reden van de wijziging op een duurzame gegevensdrager (bijv. ook per e-mail, SMS of spraakbericht) op duidelijke, begrijpelijke en opvallende wijze van wijzigingen in de dienstverlening op de hoogte te stellen.
3.3 In geval van een belangrijke wijziging van een wezenlijk kenmerk van een reisdienst of een afwijking van bijzondere eisen van de klant die deel zijn gaan uitmaken van de pakketreisovereenkomst, heeft de klant het recht om de wijziging te accepteren of de pakketreisovereenkomst kosteloos op te zeggen binnen een door RWR gestelde redelijke termijn gelijktijdig met de kennisgeving van de wijziging. Indien de klant niet binnen de door RWR gestelde termijn uitdrukkelijk kenbaar maakt de pakketreisovereenkomst te willen herroepen, wordt de wijziging geacht te zijn geaccepteerd.
3.4 Eventuele garantieaanspraken blijven onaangetast voor zover de gewijzigde diensten gebrekkig zijn. Indien RWR voor de uitvoering van de gewijzigde reis lagere kosten had of een eventueel aangeboden vervangende reis van gelijkwaardige kwaliteit tegen dezelfde prijs, wordt het verschil conform § 651m lid 2 BGB aan de klant terugbetaald

4 Annulering door de klant voor aanvang van de reis/annuleringskosten

4.1 De klant kan de pakketreisovereenkomst te allen tijde voor aanvang van de reis herroepen. De herroeping moet worden aangegeven bij RWR op het hierboven/onderstaande adres; als de reis via een reisbureau is geboekt, kan de herroeping ook bij het reisbureau worden aangegeven. De klant wordt aangeraden de terugtrekking in tekstvorm aan te geven.
4.2 Indien de klant zich voor aanvang van de reis terugtrekt of niet aan de reis begint, verliest RWR de aanspraak op de reissom. In plaats daarvan kan RWR een redelijke schadevergoeding eisen voor zover de terugtrekking niet aan RWR te wijten is of zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan onvermijdbare, buitengewone omstandigheden voordoen die de uitvoering van de pakketreis of het vervoer van personen naar de plaats van bestemming aanzienlijk bemoeilijken; omstandigheden zijn onvermijdelijk en buitengewoon als ze buiten de macht van RWR liggen en de gevolgen ervan ook bij het treffen van alle redelijke voorzorgsmaatregelen niet hadden kunnen worden vermeden.
4.3 RWR heeft de volgende forfaitaire compensatiebedragen vastgesteld, rekening houdend met de periode tussen de kennisgeving van de annulering en het begin van de reis, alsmede de verwachte besparing van onkosten en de verwachte verwerving door ander gebruik van de reisdiensten. De vergoeding wordt berekend op basis van het tijdstip van ontvangst van het annuleringsbericht, als volgt met de respectievelijke annuleringsschaal:
a) Standaard reis

  • Tot 28 dagen voor aanvang van de reis: 20 %
  • 27 dagen - 14 dagen voor vertrek: 30 %
  • 13 dagen - 8 dagen voor vertrek: 50 %
  • 7 dagen tot 1 dag voor vertrek: 90 %
  • Op de dag van aankomst of in geval van no-show: 90%

b) Reizen per schip:

  • Tot 84 dagen voor vertrek: 20 %
  • Tot 42 dagen voor vertrek: 30 %
  • Tot 28 dagen voor vertrek: 60 %
  • Tot 1 dag voor vertrek: 90 %
  • Op de dag van aankomst of in geval van no-show: 90%

4.4 Het staat de Klant in ieder geval vrij RWR aan te tonen dat RWR in het geheel geen schade heeft geleden of dat de geleden schade beduidend minder is dan de door RWR gevorderde forfaitaire schadevergoeding.
4.5 RWR behoudt zich het recht voor om in plaats van bovenstaande forfaitaire bedragen een hogere, specifieke schadevergoeding te vorderen, voor zover RWR aantoont aanzienlijk hogere kosten te hebben gemaakt dan het toepasselijke forfaitaire bedrag. In dit geval is RWR verplicht de gevorderde schadevergoeding specifiek te kwantificeren en te bewijzen, rekening houdend met de bespaarde kosten en eventueel ander gebruik van de reisdiensten.
4.6 Indien RWR als gevolg van een annulering gehouden is tot restitutie van de reissom, dient RWR dit onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de annuleringsmelding te doen.
4.7 Het wettelijke recht van de klant om RWR door middel van een mededeling op een duurzame drager te verzoeken een derde te subrogeren in de rechten en plichten die voortvloeien uit de pakketreisovereenkomst conform § 651 e BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), blijft door bovenstaande voorwaarden onaangetast. Een dergelijke verklaring is in ieder geval tijdig als deze 7 dagen voor aanvang van de reis door RWR is ontvangen.
4.8 Wij raden u ten zeerste aan een annuleringsverzekering en een verzekering ter dekking van de repatriëringskosten in geval van ongeval of ziekte af te sluiten.

5. Omboekingen

5.1 Na het sluiten van de overeenkomst heeft de klant niet het recht om wijzigingen aan te brengen in de reisdatum, de reisbestemming, de plaats van vertrek, de accommodatie, het type catering, het type vervoer of andere diensten (omboeking). Dit geldt niet als de omboeking noodzakelijk is omdat RWR de reiziger geen, onvoldoende of onjuiste precontractuele informatie heeft verstrekt conform art. 250 § 3 EGBGB; in dit geval is de omboeking kosteloos mogelijk. Indien in de andere gevallen op verzoek van de klant toch wordt omgeboekt, kan RWR de klant een omboekingsvergoeding per bij de omboeking betrokken reiziger in rekening brengen, mits de volgende termijnen in acht worden genomen. Tenzij in individuele gevallen voorafgaand aan de bevestiging van de omboeking anders is overeengekomen, bedragen de omboekingskosten € 100 per getroffen reiziger in elk geval tot het moment van aanvang van het tweede annuleringsniveau van de betreffende reissoort overeenkomstig de bovenstaande bepaling in artikel 4.3.
5.2 Omboekingsverzoeken van de klant na het verstrijken van de termijnen kunnen, als ze al kunnen worden uitgevoerd, alleen worden uitgevoerd na terugtrekking uit de pakketreisovereenkomst volgens artikel 5 onder de voorwaarden en gelijktijdige herregistratie. Dit geldt niet voor omboekingsaanvragen die slechts geringe kosten met zich meebrengen.

6. Niet gebruikte diensten

Indien de reiziger geen gebruik maakt van individuele reisdiensten die RWR overeenkomstig de overeenkomst bereid en in staat was te verlenen om redenen die aan de reiziger zijn toe te rekenen, heeft de reiziger geen recht op pro rata restitutie van de reissom, voor zover deze redenen de reiziger niet het recht zouden hebben gegeven de reisovereenkomst kosteloos op te zeggen of te ontbinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. RWR zal zich inspannen om de bespaarde kosten door de dienstverleners vergoed te krijgen. Deze verplichting geldt niet als de betreffende diensten volstrekt onbeduidend zijn.

7. Terugtrekking wegens het niet bereiken van het minimum aantal deelnemers

7.1 RWR kan zich terugtrekken indien een minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt met inachtneming van de volgende bepalingen:
a) Het minimum aantal deelnemers en de uiterste datum van ontvangst door de klant van de kennisgeving van terugtrekking door RWR moet in de betreffende precontractuele informatie worden vermeld
b) RWR dient het minimum aantal deelnemers en de uiterste annuleringstermijn te vermelden in de reisbevestiging
c) RWR is verplicht de annulering van de reis onverwijld aan de klant te melden als duidelijk is dat de reis niet doorgaat omdat het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald
d) Annulering door RWR later dan 20 dagen voor aanvang van de reis is niet toegestaan.
7.2 Indien de reis om deze reden niet doorgaat, ontvangt de klant de aanbetalingen op de reissom onverwijld terug; artikel 5.6 is van overeenkomstige toepassing.
e) Indien de reis om deze reden niet doorgaat, ontvangt de klant de aanbetalingen op de reissom onverwijld terug.

8. Beëindiging wegens gedrag

8.1 RWR kan de reisovereenkomst zonder opzegtermijn beëindigen indien
a) de klant in onvoldoende mate voldoet aan de voor het specifieke reisgebeuren noodzakelijke fysieke eisen of de meegebrachte uitrusting niet toereikend is voor het beoogde doel,
b) de klant opzettelijk in strijd handelt met de bijzondere verplichtingen volgens punt 10. van deze reisvoorwaarden
c) de klant RWR anderszins ondanks een waarschuwing van RWR aanhoudend hindert of indien hij/zij zich zodanig in strijd met de overeenkomst gedraagt dat onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is.
8.2 Indien RWR de overeenkomst ontbindt, behoudt zij aanspraak op de reissom; zij dient echter rekening te houden met de waarde van de bespaarde onkosten alsmede de voordelen die zij geniet door de ongebruikte dienst op een andere wijze te gebruiken, waaronder de bedragen die haar door de dienstverleners zijn gecrediteerd.

9. Verplichtingen van de klant/reiziger

9.1 Reisdocumenten
De klant dient RWR of zijn reisbureau via wie hij de pakketreis heeft geboekt op de hoogte te stellen als hij de benodigde reisbescheiden niet binnen de door RWR aangegeven termijn heeft ontvangen.
9.2 Melding van gebreken / verzoek tot herstel
a) Indien de reis niet vrij van reisgebreken wordt geleverd, kan de reiziger herstel eisen.
b) Voor zover RWR de gebreken niet heeft kunnen verhelpen als gevolg van een verwijtbaar verzuim het gebrek te melden, kan de reiziger geen aanspraak maken op prijsvermindering conform § 651m BGB of schadevergoeding conform § 651n BGB.
c) De reiziger is verplicht de vertegenwoordiger van RWR ter plaatse onverwijld op de hoogte te stellen van het gebrek. Als er geen vertegenwoordiger van RWR ter plaatse is en dit niet contractueel verplicht is, moeten eventuele reisgebreken ter kennis van RWR worden gebracht bij het opgegeven contactpunt van RWR; informatie over de beschikbaarheid van de vertegenwoordiger van RWR of diens contactpunt ter plaatse wordt verstrekt in de reisbevestiging. De reiziger kan de melding van gebreken echter ook onder de aandacht brengen van zijn reisagent via wie hij de pakketreis heeft geboekt.
d) De vertegenwoordiger van RWR wordt opgedragen voor zover mogelijk een oplossing te bieden. Hij is echter niet bevoegd claims te accepteren.
9.3 Het stellen van een termijn voor opzegging
Als de klant/reiziger de pakketreisovereenkomst wil opzeggen vanwege een reisgebrek van het type beschreven in artikel 651i (2) van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB), voor zover het van belang is, in overeenstemming met artikel 651l van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB), moet de klant/reiziger RWR eerst een redelijke termijn stellen voor het verhelpen van het gebrek. Dit geldt niet alleen als het herstel door RWR wordt geweigerd of als het onmiddellijke herstel noodzakelijk is.

10. Bijzondere verplichtingen van de klant

10.1 De deelnemer is verplicht de hem door de gidsen gegeven aanwijzingen en de aanwijzingen van de gidsen op te volgen, voor zover deze aanwijzingen objectief redelijk en noodzakelijk zijn, rekening houdend met de belangen van de klant, en in het bijzonder de veiligheid van de klant, andere deelnemers, het uitsluiten van gevaar voor andere personen en zaken en de goede uitvoering van de tocht dienen.
10.2 De deelnemer is verplicht de hem door de gidsen gegeven aanwijzingen en de aanwijzingen van de gidsen op te volgen, voor zover deze aanwijzingen objectief redelijk en noodzakelijk zijn, rekening houdend met de belangen van de klant. 10.2 De deelnemer is verplicht zich voor boeking van de reis, voor aanvang van de reis en tijdens de reis te vergewissen van zijn of haar eigen gezondheid en lichamelijke conditie en in het bijzonder medisch advies in te winnen voor boeking en/of aanvang van de reis indien nodig. RWR heeft geen contractuele verplichting om de klant in dit opzicht te adviseren, controleren of bewaken.
10.3 De klant is als enige verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid, de technische functionaliteit en alle andere omstandigheden in verband met het vervoer van zijn eigen fiets. Ook in dit opzicht heeft RWR geen advies- of controleplicht.
10.4 Zowel bij eigen fietsen als bij ter beschikking gestelde fietsen is de klant zelf verantwoordelijk voor de voortdurende controle op technische gebreken en verkeersgeschiktheid. In het kader van zijn algemene wettelijke meldingsplicht is de klant verplicht eventuele gebreken onverwijld aan de door RWR aangewezen reisleiding te melden en - in geval van een ter beschikking gestelde fiets - herstel te eisen.
10.5 De klant is verplicht om alle verkeersregels strikt na te leven. Ongeacht de informatie die RWR hierover verstrekt, dient de klant zich ook te informeren over de relevante verkeersregels van het betreffende reisland.
10.6 Helmen zijn verplicht tijdens alle fietstochten die door RWR als reisorganisator worden georganiseerd.
10.7 De klant dient schade, hinder of gevaar voor andere personen en zaken te voorkomen en zich tijdens het fietsen dienovereenkomstig te gedragen.

11. Beperking van aansprakelijkheid

11.1 De contractuele aansprakelijkheid van RWR voor schade die niet het gevolg is van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en die niet verwijtbaar is veroorzaakt, is beperkt tot driemaal de reissom. Verdere claims onder het Verdrag van Montreal of de Luchttransportwet blijven onaangetast door deze aansprakelijkheidsbeperking.
11.2 RWR is niet aansprakelijk voor verstoringen van diensten, persoonlijk letsel en materiële schade in verband met diensten die slechts als externe diensten zijn geregeld (bijv. gearrangeerde excursies, sportevenementen, theaterbezoeken, tentoonstellingen) als deze diensten in de reisbrochure en de reisbevestiging uitdrukkelijk als externe diensten zijn aangeduid, met vermelding van de identiteit en het adres van de gearrangeerde contractpartner, op een dusdanige duidelijke wijze dat de reiziger kan herkennen dat ze geen deel uitmaken van de RWR-pakketreis en afzonderlijk zijn geselecteerd. De artikelen 651b, 651c, 651w en 651y van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) blijven hierdoor onaangetast.
11.3 RWR is echter aansprakelijk indien en voor zover de door de reiziger geleden schade is veroorzaakt door een tekortkoming in de informatie-, verduidelijkings- of organisatieplicht van RWR.

12. Aanspraak, geadresseerde

De klant/reiziger moet vorderingen tegen RWR indienen in overeenstemming met § 651i (3) nr. 2, 4-7 BGB. De vordering kan ook via het reisbureau worden ingediend als de pakketreis via dit reisbureau is geboekt. Het wordt aanbevolen om de vordering in tekstvorm in te dienen.

13. Paspoort-, visum- en gezondheidsvereisten

13.1 RWR informeert de klant/reiziger voor het sluiten van de overeenkomst over algemene paspoort- en visumvereisten en gezondheidsformaliteiten van het land van bestemming, inclusief de geschatte termijnen voor het verkrijgen van eventueel benodigde visa, en over eventuele wijzigingen hierin voor aanvang van de reis.
13.2 De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en bij zich dragen van de door de autoriteiten vereiste reisdocumenten, eventueel vereiste vaccinaties en voor het naleven van douane- en deviezenvoorschriften. Nadelen die voortvloeien uit het niet naleven van deze voorschriften, bijvoorbeeld het betalen van annuleringskosten, zijn voor rekening van de klant/reiziger. Dit geldt niet indien RWR geen, onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt.
13.3 RWR is niet aansprakelijk voor de tijdige afgifte en ontvangst van benodigde visa door de betreffende diplomatieke vertegenwoordiging indien de klant RWR opdracht heeft gegeven deze te verkrijgen, tenzij RWR toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar eigen verplichtingen.

14 Alternatieve geschillenbeslechting; rechtskeuze en locatieovereenkomst

14.1 RWR neemt deel aan een vrijwillige geschillenbeslechtingsprocedure bij een consumentenarbitragecommissie.
De bevoegde geschillencommissie is:

Universele Arbitragecommissie van de Federatie
Zentrum für Schlichtung e.V.
Straßburger Straße 8
77694 Kehl
Tel: +49 7851 795 79 40
www.universalschlichtungsstelle.de
mail [at] universalschlichtungsstelle.de

RWR verwijst naar het Europese platform voor online geschillenbeslechting
voor alle reiscontracten die worden afgesloten in elektronische juridische transacties. http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14.2 Voor klanten/reizigers die geen onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie of Zwitserse staatsburgers zijn, wordt de exclusieve toepassing van Duits recht overeengekomen voor de gehele juridische en contractuele relatie tussen de klant/reiziger en RWR. Dergelijke klanten/reizigers kunnen RWR uitsluitend in de vestigingsplaats van RWR dagvaarden.
14.3 Voor rechtsvorderingen van RWR tegen klanten of contractuele partners van de pakketreisovereenkomst die koopman, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon of persoon zijn die zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats in het buitenland heeft of van wie de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het moment van het instellen van de vordering niet bekend is, wordt als bevoegde rechtbank de vestigingsplaats van RWR overeengekomen.

© Copyright: Noll & Hütten Rechtsanwälte, Stuttgart | München, 2017 - 2018

De reisorganisator is:
Radweg-Reisen GmbH
Fritz-Arnold-Straße 16a
D-78467 Konstanz
Tel. 49 7531 81 99 30
Fax 49 7531 81 99 3-66
info(at)radweg-reisen.com
Handelsregister
Freiburg, HRB 381878
Algemeen directeur: Simon Mink